ალტე უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ( ყოფილი თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ) არის რეფერირებადი და რეცენზირებადი ყოველწლიური სამეცნიერო შრომების კრებული, რომელსაც 2009 წლიდან გამოსცემს უნივერსიტეტი.

სამეცნიერო შრომების კრებული არის მულტიდისციპლინური და მულტილინგვური ჟურნალი. ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს: სამართლის, ბიზნესის, ეკონომიკის, ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ახალი თეორიულ/მეთოდოლოგიური ცოდნის ფორმირებას, ისევე როგორც პრაქტიკული კვლევების განვითარებას როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.